Saligang batas 1983 art 1 5

The Monetary Board shall, within thirty days from the end of every quarter of the calendar year, submit to the Congress a complete report of its decision on applications for loans to be contracted or guaranteed by the Government or government-owned and controlled corporations which would have the effect of increasing the foreign debt, and containing other matters as may be provided by law.

Maliban kung naiiba ang itinatadhana ng Komisyon sa mga natatanging kalagayan, ang panahon ng halalan ay dapat magsimula siyamnapung araw bago sumapit ang araw ng halalan at dapat magtapos tatlumpung araw pagkaraan niyon.

Ang kontribusyong pinansyal sa mga partido, organisasyon, koalisyon, o kandidatong pampulitika mula sa banyagang pamahalaan at mga sangay niyon na may kaugnayan sa mga halalan ay ituturing na panghihimasok sa mga gawaing pambansa at, kapag tinanggap, magiging karagdagang batayan sa pagkansela sa pagkarehistro nila sa Komisyon, bukod sa iba pang mga parusa na maaaring itakda ng batas.

Kung hindi niya makakayanan ang paglilingkod ng abogado, kinakailangang pagkalooban siya ng isa. Ang ano mang gayong tadhana o pagsasabatas aya dapat sumaklaw lamang sa tinutukoy na laang-gugulin.

Constitution of the Philippines (1987)

The President may call a special session at any time. Religious denominations and sects shall not be registered. Ang Pangulo ay dapat magkaroon ng kapangyarihang gumawa ng mga paghirang sa panahon na pahinga ang Kongreso, kusa o sapilitan man, subalit ang gayong mga paghirang ay dapat na may-bisa lamang hanggang sa disaprubahan ng Komisyon sa Paghirang o hanggang sa susunod na pagtitindig ng pulong ang Kongreso.

Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Mananatiling angkin ang kanilang pagkamamamayan ng mga mamamayan ng Pilipinas na mag-asawa ng mga dayuhan, matangi kung sa kanilang kagagawan o pagkukulang, sila ay ituturing, sa ilalaim ng batas, nagtakwil nito.

No religious test shall be required for the exercise of civil or political rights. Ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, ang mga Kagawad ng Gabinete, at ang kanilang mga deputy o mga pangalawa, sa loob ng taning na panahon ng kanilang panunungkulan, ay hindi dapat humawak ng ano mang iba pang katungkulan o pagka-empleyado maliban kung magtadhana ng naiiba sa Konstitusyong ito.

Child homework help polkadottrail.com

The separation of Church and State shall be inviolable. Decisions, final orders, or rulings of the Commission on election contests involving elective municipal and barangay offices shall be final, executory, and not appealable.

Constitution of the Philippines

Appointments extended by an Acting President shall remain effective, unless revoked by the elected President, within ninety days from his assumption or reassumption of office. Neither shall he engage in the practice of any profession or in the active management or control of any business which, in any way, may be affected by the functions of his office, nor shall he be financially interested, directly or indirectly, in any contract with, or in any franchise or privilege granted by the Government, any of its subdivisions, agencies, or instrumentalities, including government-owned or controlled corporations or their subsidiaries.

Dapat magkaroon ang lahat ng mga tao ng karapatan sa madaliang paglutas ng kanilang mga usapin sa lahat ng mga kalupunang panghukuman, mala-panghukuman, o pampangasiwaan.

Hindi dapat maging Senador ang sino mang tao matangi kung siya ay katutubong ipinanganak na mamamayan ng Pilipinas at, sa araw ng halalan, dalawamput limang taong gulang man lamang, nakababasa at nakasusulat, rehistradong botante, at naninirahan sa Pilipinas sa loob ng panahong hindi kukulangin sa dalawang taon kagyat bago sumapit ang araw ng halalan.

Ang mga batayang batas ay dapat ding magtadhana ng mga tanging hukumanna may hurisdiksyon sa mga batas na personal, pampamilya at pang-ariarian nang naaalinsunod sas mga tadhana ng Konstitusyong ito at ng mga batas pambansa.

The person having the highest number of votes shall be proclaimed elected, but in case two or more shall have an equal and highest number of votes, one of them shall forthwith be chosen by the vote of a majority of all the Members of both Houses of the Congress, voting separately.

Unless otherwise provided by law, the regular election for President and Vice-President shall be held on the second Monday of May. Hindi maaaring mahalal na Pangulo ang sino mang tao matangi kung siya ay isang katutubong ipinanganak na mamamayan ng Pilipinas, isang reshistradong botante, nakababasa at nakasusulat, apatnapung taon man lamang ang gulang sa araw ng halalan, at isang residente ng Pilipinas sa loob ng sampung taon man lamang kagyat bago ang gayong halalan.

List of Philippine laws

Unless sooner withdrawn by resolution of the Congress, such powers shall cease upon the next adjournment thereof. Sakaling hindi nakapili o hindi naging marapat ang isang Pangulo at Pangalawang Pangulo, o sakaling sila ay kapwa namatay o pamalagiang nabalda, ang Pangulo ng Senado o, kung hindi nito kaya, ang Speaker ng Kapulungan ng mga Kinatawan, ay dapat gumanap na Pangulo hanggang makapili at maging marapat ang isang Pangulo o isang Pangalawang Pangulo.

Ang likas at pangunahing karapatan at tungkulin ng mga magulang sa pagmumulat ng kabataan para sa kahusayang sibiko at pagpapaunlad ng karakter na moral ay dapat tumanggap ng tangkilik ng Pamahalaan.

Kailan man at nagpahatid ang Pangulo sa Pangulo ng Senado at sa Speaker ng Kapulungan ng mga Kinatawan ng kanyang nakasulat na deklarasyon na hindi niya kayang gampanan ang mga kapangyarihan at tungkulin ng kanyang kantungkulan, at hangga't hindi siya nagpapahatid sa kanila ng nakasulat na salungat na deklarasyon, ang gayong mga kapangyarihan at mga tungkulin ay dapat gampanan ng Pangalawang Pangulo bilang Nanunungkulang Pangulo.

Dapat magkaroon ang bawat unit ng pamahalaang lokal ng kapangyarihang lumikha ng mga sariling mapagkukunan nito ng kita at magpataw ng mga buwis, butaw at singilin, sa ilalim ng mga panuntunan at katakdaang maaaring itadhana ng Kongreso, naaalinsunod sa saligang patakaran ng awtonomiyang lokal.

The waters around, between, and connecting the islands of the archipelago, regardless of their breadth and dimensions, form part of the internal waters of the Philippines.

Constitution of the Philippines (1987)

The legislative power shall be vested in the Congress of the Philippines which shall consist of a Senate and a House of Representatives, except to the extent reserved to the people by the provision on initiative and referendum.

Ang mga batayang batas ay dapat ding magtadhana ng mga tanging hukumanna may hurisdiksyon sa mga batas na personal, pampamilya at pang-ariarian nang naaalinsunod sas mga tadhana ng Konstitusyong ito at ng mga batas pambansa. The senior Justice in the Electoral Tribunal shall be its Chairman.

SALIGANG BATAS NG BIYAK-NA-BATO* Sapul pa noongmay tumatayong saligang batas na ang Katipunan. Ang saligang batas ng 1na pinatunayan ng Batangueñong Katipunero na si Briccio Pantas na hindi nakasulat at sa.

saligang batas ng pilipinas() 1. saligangbatas ngpilipinas()inuulat ng ika-apat napangkat 2. mga nilalaman diskripsyon preyambulo artikulo i artikulo ii artikulo iii artikulo iv artikulo v artikulo vi artikulo vii artikulo viii artikulo ix artikulo x artikulo xi artikulo xii artikulo xiii artikulo xiv artikulo xv artikulo xvi artikulo xvii artikulo xviii huling talata.

Aug 30,  · Provisional Constitution of the Philippines The Constitution of the Philippines (Saligang Batas ng Pilipinas in Filipino) is the supreme law of the Philippines.

The Constitution was promulgated by authority of Presidential Proclamation No. 3, issued by President Corazon C. Aquino on 25 March Section 5.

The Vice. Ang Saligang Batas ng Pilipinas o Konstitusyon ng Pilipinas ay ang kataas-taasang batas ng Pilipinas. (Bisa, et. al ) 3. Ang Wikang Pambansa sa Saligang Batas 4. ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika.

(Art. XV Sek. 3) 1. Ang Saligang Batas na ito ay dapat ipahayag sa Ingles at Pilipino, ang dapat na wikang.

Constitution of the Philippines

The Constitution of the Philippines (Filipino: Saligang Batas ng Pilipinas or Konstitusyon ng Pilipinas) is the constitution or supreme law of the Republic of the Philippines. Its final draft was completed by the Constitutional Commission on October 12, and was ratified by Author(s): Constitutional Commission of

Saligang batas 1983 art 1 5
Rated 0/5 based on 62 review
PPT – (3) Polusyon PowerPoint presentation | free to download - id: 3d07c2-NTgxZ